Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AC Diamonds bvba en op alle (met Belgische afnemers van producten van AC Diamonds bvba) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van AC Diamonds op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per e-mail, via websites.
2.3 Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site en in de catalogi. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.
2.4 AC Diamonds bvba behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.5 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal AC Diamonds bvba in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat AC Diamonds bvba de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van AC Diamonds bvba zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is AC Diamonds bvba bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4 AC Diamonds bvba is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1 AC Diamonds bvba bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 AC Diamonds bvba levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt AC Diamonds bvba uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 AC Diamonds bvba behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van AC Diamonds bvba aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro, creditcard of online bankieren op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt AC Diamonds bvba zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op AC Diamonds bvba of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro-overschrijving.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 125,- verschuldigd. AC Diamonds bvba kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van AC Diamonds bvba, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 AC Diamonds bvba is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van AC Diamonds bvba zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Verzakingsrecht

7.1 Het verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
7.2 De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of broepsmatig gebruik, heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits AC Diamonds bvba daarvan per brief of per fax op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De goederen dienen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending, terug te worden gezonden.
7.3 Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.
7.4 Bij levering van onmiddellijk reproduceerbare producten beschermd door de auteursrechtwetgeving en in het geval van verkoop op afstand van cosmetica is de afnemer ertoe gehouden het product in zijn ongeschonden veiligheidsverpakking terug te zenden.
7.5 In geval van uitoefening van het verzakingsrecht is AC Diamonds bvba gehouden tot terugbetaling van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, zonder kosten. De terugbetaling vindt plaats binnen de dertig dagen die volgen op de dag van de melding van verzaking.
7.6 De afnemer kan het verzakingsrecht niet uitoefenen betreffende levering van audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de afnemer verbroken is.

8. Retourrecht

8.1 Het retourrecht geld uitsluitend voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
8.2 De afnemer heeft het recht door AC Diamonds bvba geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending.
8.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet AC Diamonds bvba de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
8.4 Wanneer de door AC Diamonds bvba afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 8.2 zijn teruggezonden, aanvaardt de afnemer de zaken als geaccepteerd.
8.5 Van het retourrecht zijn geen producten uitgesloten
8.6 Een retourzending kan alleen worden verricht door middel van de door AC Diamonds bvba aangeboden gratis service.

9. Garantie

9.1 AC Diamonds bvba garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering van het product.
9.2 Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs, de beschrijving in de catalogi of op de website van AC Diamonds bvba kan de afnemer aanspraak maken op een garantie mits hij AC Diamonds bvba daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek heeft vastgesteld. Voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik bedraagt de termijn waarin de melding dient te gebeurden 14 dagen.

Samen met de melding dient de afnemer een omstandige omschrijving van het gebrek, alsmede een kopie van de verkoopfactuur mee te sturen. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op afnemers die de producten niet aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.3 Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantie-aanspraak heeft de afnemer recht op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging (ter keuze van AC Diamonds bvba) van het goed, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
9.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
•    het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;
•    wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
•    sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
•    het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
•    sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
•    AC Diamonds niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
9.5 De rechtsvordering van de afnemer verjaart na verloop van een jaar vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar, zoals bedoelt in 8.1, mag verstrijken.

Voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, verjaart de rechtsvordering een maand te rekenen vanaf de melding van het gebrek aan AC Diamonds bvba.
9.6 Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het product, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is.

Deze bepaling geldt niet voor afnemers die de producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.7 Rekening houdende met het gebruik dat de afnemer heeft gehad sinds de levering van het product, heeft de afnemer het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
•    indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
•    indien AC Diamonds bvba niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de afnemer de herstelling of de vervanging heeft verricht.
De afnemer heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op afnemers die de producten niet aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.8 Indien het product aan de eerste afnemer sedert meer dan een jaar werd geleverd en AC Diamonds bvba het product niet meer kan herstellen of het desbetreffende artikel niet meer op voorraad heeft, dan biedt AC Diamonds bvba de mogelijkheid om, naar keuze van de afnemer, een vervangend artikel tegen 50% van de aankoopprijs te leveren, of 50% van de betaalde aankoopprijs terug te betalen.

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op afnemers die de producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.9 Na het verstrijken van de garantietermijn van twee, zoals bedoeld in 8.1, is AC Diamonds bvba gehouden tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte product.

10. Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van AC Diamonds bvba opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt AC Diamonds bvba de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi. AC Diamonds bvba hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
10.2 Wanneer AC Diamonds bvba gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 10.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van AC Diamonds bvba met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 9 geregelde garantie.
11.2 AC Diamonds bvba is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
11.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van AC Diamonds bvba beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

12. Informatievoorziening

12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door AC Diamonds bvba al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
12.2 AC Diamonds bvba stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
•    haar vestigingsadres en het ondernemingsnummer.
•    de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
•    de wijze en kosten van aflevering en betaling
•    het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres
•    de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
•    de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing)
12.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat AC Diamonds bvba niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

13. Geschillen

13.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
13.2 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van AC Diamonds bvba.

14 Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.